Obchodní podmínky


I.Všeobecná ustanovení

 • Provozovatelem internetového obchodu www.antikart.cz je obchodní společnost                             IDEA COMUNICATIVE s.r.o. se sídlem Praha 7, Heřmanova 597/61 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 272518,IČ.: 05901847 DIČ.: CZ05901847                 (dále jen prodávající).
 • Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu www.antikart.cz (dále jen kupující).
 • Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem                 č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 • Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu www.antikart.cz mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku X. odstavec X.1 těchto obchodních podmínek.
 • Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne jejich zveřejnění Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.
 • Tyto obchodní podmínky s výjimkou čl. X. se rovněž přiměřeně použijí i na případy, kdy kupující bude vydražitelem, tj. osobou s právem na uzavření kupní smlouvy na základě vítězství v internetové aukci šperků (www.aukcesperku.cz) pořádané provozovatelem tohoto internetového obchodu.

II.Předmět smlouvy

 • Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu, www.antikart.cz  Prodávající výslovně upozorňuje, že předmětem prodeje je zboží použité, v mnoha případech starožitného či dekorativního charakteru. S ohledem na zachování historické hodnoty tohoto zboží může být toto zboží v mnoha případech nefunkční, částečně poškozené či nekompletní, neboť prodávající v zásadě neprovádí žádné restaurátorské práce. Vzhledem k těmto okolnostem je kupující povinen věnovat maximální pozornost popisu zboží uvedenému na internetových stránkách, neboť prodávající zaručuje vlastnosti zboží pouze v rozsahu příslušného popisu.
 • Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží odebrat a zaplatit za něj kupní cenu.
 • Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu www.antikart.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.
 • Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.
 • Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.
 • Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu www.antikart.cz, jeho popis, rozměry případně váha a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z dostupných údajů. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

III.Registrace kupujícího

 • Podmínkou pro možnost nakupování v internetovém obchodě www.antikart.cz je registrace kupujícího.
 • Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek www.antikart.cz V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu www.antikart.cz a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat. Registračními údaji povinnými jsou : Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, sídlo (právnické osoby), IČ (právnické osoby a podnikatelé), emailová adresa a telefonické spojení. Po vyplnění a potvrzení všech registračních údajů bude kupujícímu bez zbytečného odkladu odeslána emailová zpráva obsahující vyplněné údaje spolu s přihlašovacím jménem a heslem. Spolu s touto zprávou bude kupujícímu zaslán webový odkaz, po jehož "potvrzení" se registrace bude považovat za odsouhlasenou a dokončenou.
 • Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek, a dále kupujícímu umožňuje účast v případných soutěžích a diskuzích.
 • Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to opět prostřednictvím webových stránek internetového obchodu www.antikart.cz nebo telefonicky. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

IV.Objednávka zboží

 • Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.
 • Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové případně i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.
 • Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží Prostřednictvím webových stránek internetového obchodu po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako "registrovaný zákazník".
 • Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.
 • Prodávající potvrdí kupujícími objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu. Nebude-li objednávka potvrzena prodávajícím v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo vzít svou objednávku zpět. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího.
 • Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.
 • Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu. Nebude-li objednávka potvrzena prodávajícím v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo vzít svou objednávku zpět. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího.
 • Dojde-li ke storno objednávky kupujícím v souladu s ustanoveními odstavce IV.5. tohoto článku obchodních podmínek nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne, kdy došlo k zániku objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení.

V.Místo plnění

 • Místem plnění závazku prodávajícího je prodejna/sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci, přepravní společnosti k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.
 • Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo jeho předáním prvnímu dopravci.

VI.Cena a platba

 • Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.antikart.cz www.aukcesperku.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno jinak.
 • K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku VII. těchto obchodních podmínek.
 • Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:     a) dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží nebo české poště s.p.)                                           b) platbou v hotovosti při osobním odběru
 • Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
 • Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

VII.Dodací lhůta

 • V případě, že zboží má prodávající skladem, zavazuje se je vyexpedovat - předat dopravci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se je expedovat - předat dopravci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5-7 pracovních dní po uzavření kupní smlouvy (v období prosinec 7-10 pracovních dní) v České i Slovenské republice. Dodací lhůty se pak řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy (cca dva dny pro Českou republiku, pro Slovenskou republiku cca 1 týden). Česká pošta uschovává nevyzvednuté zásilky (obchodní i dobírkové balíky) 7 dní, poté je expeduje zpět zasilateli.
 • Zvolí-li kupující jako způsob doručení dodávaného zboží osobní odběr, pak má-li prodávající toto zboží na skladě, zavazuje se je připravit k odběru bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů po uzavření smlouvy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se podat neprodleně zprávu kupujícímu o termínu odběru.
 • V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle předchozích dvou odstavců, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží kupujícím. V případě, že by tento předpokládaný termín dle předchozí věty měl být delší než 7 (sedm) pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy, avšak jen bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto důvodu pro odstoupení dozví.

VIII.Dopravní podmínky a cena za dopravu

 • Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení v rámci České republiky:

            a) zásilkovou službou České pošty nebo firmou PPL (cenu dopravy určuje aktuální ceník vystaven                  na internetových stránkách www.antikart.cz)

           b) osobním odběrem zboží bez poplatku

          c) na základě dohody, se kterou musejí souhlasit jak kupující, tak prodávající (především se jedná                    o předměty větších rozměrů nebo váhy nebo předměty náchylných k poškození)

          d) kupujícím z Prahy a blízkého okolí nabízí společnost Antikart osobní a bezplatné doručení, avšak                jen u zboží, jehož kupní cena přesahuje 50.000,-Kč

 • Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu. O odeslání zásilky bude kupující informován mailem. Kupující se zavazuje potvrdit prodávajícímu převzetí zásilky do dvou dnů od jejího převzetí mailem. Nebudou-li součástí tohoto mailu žádné výhrady nebo tento mail nebude v uvedené lhůtě prodávajícímu zaslán, má se za to, že zboží bylo dodáno bez závad.

IX.Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

 • Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.
 • Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

X.Odstoupení od kupní smlouvy

 • Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.antikart.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 3 (tří) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství a přiložené dokumentace) v původním neporušeném obalu jako obchodní balík nebo osobně na adresu sídla podávajícího. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit kupujícímu i originál dokladu o jeho koupi. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.
 • Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu sídla či provozovny podávajícího. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.
 • Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal, nejpozději však do 2 (dvou) dnů od jeho faktického převzetí.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci tohoto článku obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit mu již zaplacenou částku za toto zboží (vyjma poštovného resp. dopravného) bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 7 (sedmi) pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou v závislosti na jeho požadavku vyjádřeném v odstoupení od smlouvy. Bude-li vracené zboží doručeno prodávajícímu osobně kupujícím nebo jeho zástupcem, je prodávající povinen vrátit kupujícímu příslušnou částku v hotovosti oproti zpětnému převzetí zboží za předpokladu, že vrácení zboží bude avizováno prodávajícímu min. 24 hodin předem. V opačném případě odešle prodávající kupujícímu kupní cenu do 24 hodin od převzetí zboží, a to buď poštovní poukázkou, nebo převodem na jeho účet (podle dispozic uvedených v odstoupení od smlouvy).
 • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do 7 (sedmi) dnů od oznámeného termínu zpřístupnění k předání nebo do 7 (sedmi) dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.
 • Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu).

XI.Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace

 • Vzhledem k tomu, že předmětem prodeje jsou výhradně použité věci, není na zboží poskytována žádná záruka. Prodávající pouze odpovídá za vady, které měla věc v okamžiku převzetí a to pouze za takové, které neodpovídají míře jejího používání či opotřebení a nebyly uvedeny v popisu věci v rámci její prezentace na internetových stránkách www.antikart.cz Poškození odpovídající běžnému opotřebení exponátů vzhledem k jejich stáří se v prezentaci neuvádějí (např. drobná poškození rámů, přirozená takeláž olejomaleb, zažloutlý papír starších tisků a kreseb, malé restaurátorské zásahy apod.) a nemohou být důvodem k reklamaci. U výtvarných děl a starožitností se blíže specifikují pouze ta poškození, která ovlivňují uměleckou hodnotu předmětu. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující povinen reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je sám zjistí nebo mohl zjistit, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů od převzetí zboží.
 • Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího ke kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronickou poštou na info@antikart.cz prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena.
 • Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu www.antikart.cz a to v délce trvání 24 (dvacetičtyř) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu www.antikart.cz a jestliže tak stanoví i dodavatel či výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.
 • Reklamaci vad zboží je kupující povinen učinit písemně na adresu sídla či provozovny prodávajícího. V písemné reklamaci vad je kupující povinen vady označit nebo popsat jakým způsobem se projevují, a dále pak navrhnout způsob vyřízení reklamace.
 • Současně s reklamací vad je třeba, aby kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží osobně nebo obchodním balíkem na adresu provozovny prodávajícího spolu s dokladem o koupi zboží, a to kompletně s veškerým příslušenstvím a příslušnou dokumentací, návodem k obsluze a případně i se záručním listem. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.
 • Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat na info@antikart.cz.
 • Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.
 • V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu prokazatelných, účelně vynaložených nákladů na její provedení a na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.
 • Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího - podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.Ochrana osobních údajů

 • Prodávající tímto prohlašuje, že je správcem osobních údajů a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem:

           a) splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím

          b) nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke                      shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní                    smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a                  to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu

IDEA COMUNICATIVE s.r.o., Heřmanova 597/61, 170 00 Praha 7 - Holešovice 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

 • Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.
 • Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 S., o ochraně osobních údajů (ZOOÚ).
Provozovatel portálu www.antikart.cz je IDEA COMUNICATIVE s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, Praha 7, 170 00, IČ: 05901847, DIČ: CZ05901847.
Provozovatel portálu www.antikart.cz uchovává pouze informace nezbytné k realizaci objednávky, to je : jméno,adresa, telefonní číslo a email a IP adresu. 
Provozovatel IDEA COMUNICATIVE s.r.o. klade velký důraz na ochranu osobních údajů svých uživatelů a veškerá elektrická data jsou zabezpečena. Provozovatel IDEA COMUNICATIVE s.r.o. neposkytuje osobní údaje uživatelů žádné třetí straně. Veškerá data, která jsou používána k nezbytnému fungování internetu, např. IP adresa, jsou používány pouze ke statistickým údajům.

XIII.Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob, odpovědnost

 • Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu www.antikart.cz Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.antikart.cz nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.
 • Veškeré materiály publikované na webových stránkách internetového obchodu www.antikart.cz jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky a jejich jednotlivé části (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží, rozdělení kategorií zboží) nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv.

XIV.Ostatní ustanovení

 • Platné VOP jsou k dispozici na internetových stránkách www.antikart.cz a každý Kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a má se s nimi možnost seznámit. Prodávající je oprávněn všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních předpisů a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které Prodávající nabízí.